Blue Flower

امروزه سیاستگذاری عمومی به دلایل مختلف مهم تر از گذشته ظاهر می شود. از نگاهی علمی، فهم بهتر دلایل و پیامدهای سیاست های عمومی توصیه های اثربخش تری را برای حکومت کنندگان فراهم می آورد. از نگاهی کاملاً سیاسی، سیاستهای کامیاب رأی دهندگان بیشتری را به خود جلب می کند و از نگاهی اجتماعی، شناخت سرشت سیاستگذاری شهروندانی مسئول تر را پرورش می دهد تا با مشارکت های مسئولانه خویش زمینه موفقیت های بیشتری را برای سیاستها به وجود آورند. شناخت سیاست گذاری عمومی گامی مهم در بهبود کیفیت زندگی ما تلقی می شود و این شناخت در وهله اول، متوجه شناسایی حوزه های مختلف سیاستگذاری عمومی است.

حوزه های سیاستگذاری عمومی چنان که شاهد بودیم، هر جنبه ای از زندگی انسان که به نوعی به تصمیمات دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته می شود، به حوزه ای از سیاستگذاری عمومی تبدیل میگردد. به همین دلیل می توان ده ها حوزه مختلف از سیاستگذاری عمومی را برشمرد که برخی به صورت کلان و برخی دیگر در قالبی خرد ظاهر می شود.